Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za dôveru, a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri objednávaní tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Všetky údaje získané od zákazníkov používame len pre internú potrebu a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v takom rozsahu, aký je nevyhnutný pre doručenie tovaru.

Pre optimalizáciu internetového obchodu a k marketingovým účelom využívame technologie cookies pre zber informácií o užívateľoch. Využívame nástroje Google Analytics. K dátam získaným technológiou cookies sa správame rovnako ako k osobným údajom.

Zoznam získavaných údajov počas nákupu alebo registrácie: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vaše údaje uchovávame v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou dopravcov, a to len v minimálnom rozsahu potrebnom na doručenie zásielky.
Pracovníci boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s Vašimi údajmi.
V prípade, ak ste si vytvorili zákaznícky účet, svoje údaje môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke v časti Môj účet.
O vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy môžete kedykoľvek písomne požiadať, Vaše údaje vymažeme z databázy do 30 dní od prijatia požiadavky.